ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
24
May
2024-05-24 - 2024-05-26
ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວໄອເຕັກ
ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ (ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາພາຍໃນ)
News
26
Feb
2024-02-26 - 2024-02-27
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
1. ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊອກວຽກ, 2. ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິສັດຊອກຫາແຮງງານ ແລະ 3. ຝຶກອົບຮົມການນໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂອງຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ
News
22
Jan
2024-01-22 - 2024-01-25
ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ຕະຫຼາດນັດແຮງງານ
News
22
Jan
2024-01-22 - 2024-01-29
ແຂວງ ວຽງຈັນ
- ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເຮັດຟອຍກວດ; - ຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ການຄັດເລືອກຫຍ້າແຂມໃນການນຳມາເຮັດຟອຍກວດ; - ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການມັດກ້ານຟອຍກວດ ແລະ ການຕັດກ້ານຟອຍ;
News
15
Jan
2024-01-15 - 2024-01-24
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ແຜນພັດທະນາທຸລະກິດ - ເຕັກນິກການເຮັດເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ການປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມ - ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ -ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ -ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ການຕໍ່ກິ່ງຕໍ່ງ່າ - ເຕັກນິກການປ້ອງກັນ ແລະ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ - ການຈັດການຟາມ ແລະ ລະບົບນໍ້າ - ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ - ສາທິດການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ - ສາທິດການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ການຕໍ່ກິ່ງຕໍ່ງ່າ - ສາທິດການເຮັດສະໝູນໄພການປ້ອງກັນ ແລະ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ
News
11
Jan
2024-01-11 - 2024-01-21
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ທ່າສົ້ມມໍ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນໃນການນຳມາຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 06 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນີ້: 1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທຸລະກິດກະສິກຳ; 2. ເຕັກນິກໃນການກ້າເບ້ຍ ແລະ ດູແລເບ້ຍພືດ; 3. ເຕັກນິກໃນການກຽມດິນປູກ; 4. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອາຫານພືດ; 5. ເຕັກນິກໃນການເຮັດຟຸ່ນບົ່ມ; 6. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສັດຕູພືດ-ປ້ອງກັນພືດ; 7. ເຕັກນິກໃນການຜະລິດສານໄລ່ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ. ຮູບແບບໃນການຝຶກຮົບຮົມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ແມ່ນນັກສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍພາກທິດສະດີຈາກຄູຝຶກກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄູຝຶກຈຶ່ງໄດ້ນຳພານັກສຳມະນາກອນລົງສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ນັກຝຶກອົບຮົມ ສາມາດເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດເກັບກ່ຽວເອົາປະສົບການຈາກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບຂອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍໄວ.
News
10
Jan
2024-01-10 - 2024-01-16
ແຂວງສາລະວັນ
- ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຕ່ຳສາດ; - ຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມອຸປະກອນໃນການຕ່ຳສາດ, ການຕັ້ງກີ່; - ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການແຫກເຕີຍຕາກແດດ, ເຮັດເປັນເສັ້ນ, ແຊ່ເຕີຍ; - ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຍ້ອມສີ, ການເຮັດລວດລາຍຕ່າງໆເພື່ອຄວາມຈົບງາມ; - ເຕັກນິກການຕັດສາດ ແລະ ມັດຫົວສາດ.
News