ລຳດັບນິຕິກຳເລກທີວັນທີ່ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຈັດການຂໍ້ມູນ
1 ແຈ້ງການສຳພາດແຮງງານເມືອງຊະນະຄາມ 0621/ຫກ 2024-02-16 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
2 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ 245/ລບ 2020-05-22 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ (ສະບັບພາສາລາວ) 1050/ຮສສ 2022-03-25 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
4 ດໍາລັດ 245 ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ(ສະບັບປັບປຸງ) 245/GOV 2020-05-22 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ (ສະບັບພາສາອັງກິດ) 1050/MoLSW 2022-03-25 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
6 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 02/ລບ 2024-03-04 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ 3667/ຮສສ 2023-09-27 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກາານເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການຈັດຫາງານ 0893/ຮສສ 2022-03-18 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
9 ຄູ່ມືການບໍລິການຂອງຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ 00000 2024-02-20 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
10 ຫນັງສືສະເຫນີ ສືບຕໍ່ການໂຈະຮັບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດການບໍລິການຈັດຫາງານ 2696/ຫກ 2023-09-05 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
11 ແຈ້ງການ ເລື່ອງໂຈະຮັບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນການບໍລິການຈັດຫາງານຊົ່ວຄາວ 1208/ຫກ 2023-04-13 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
12 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ວິສາຫະກິດ ບໍລິການຈັດຫາງານ 1050/ຮສສ 2022-03-25 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
13 ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຫາງານ 37/ສພຊ 2023-11-02 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
14 ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 34/ສພຊ 2024-01-22 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ
15 ກົດໝາຍແຮງງານ 43/NA 2024-01-22 ເບິ່ງເອກະສານ   ດາວໂຫລດເອກະສານ